Selecteer een pagina

Over KipKompas

KipKompas is een praktisch toepasbare methode om welzijn van leghennen te monitoren. Het systeem en de meetmethoden zijn gebaseerd op bestaande wetenschappelijk onderbouwde Welfare Quality Protocol.

Door welzijn van legpluimvee meerdere keren per productieronde in kaart te brengen met KipKompas, is de pluimveehouder samen met de bedrijfsdierenarts en andere erfbetreders in staat het welzijn van leghennen te waarborgen. Knelpunten kunnen tijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk direct worden bijgestuurd.

Waarom welzijn, waarom KipKompas?

De ontwikkeling van KipKompas is in 2018 gestart en is in handen van een team gespecialiseerde pluimveedierenartsen. Wij zijn van mening dat de dierenarts het eerste aanspreekpunt is op het gebied van dierenwelzijn, naast de meer voor de hand liggende verantwoordelijkheden op het gebied van dier– en volksgezondheid. Dankzij de snel toenemende mate van aandacht voor welzijn van productiedieren, zien wij juist nu goede kansen voor de introductie van een objectief en breed gedragen monitoringssysteem om welzijn van legpluimvee te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Daarnaast zijn er diverse marktpartijen en kwaliteitssystemen geïnteresseerd om welzijnsgaranties te gebruiken om de marktpositie van specifieke ei concepten te versterken.

Er bestaan al enkele methoden om welzijn van legpluimvee te beoordelen, maar geen van deze methoden heeft tot toepassing op grote schaal kunnen leiden. Zo is het wetenschappelijk goed onderbouwde assessment systeem van het Europees gefinancierde Welfare Quality® Project te complex en tijdrovend, waardoor het sinds haar voltooiing in 2011 nooit de weg naar grootschalige toepassing in de praktijk heeft gevonden. Andere systemen maken uitsluitend gebruik van observaties op afstand of stalmetingen maar ontbreekt het aan dier gebonden metingen.

KipKompas richt zich op een beperkt aantal aspecten die een relatief grote impact hebben op dierwelzijn. Denk hierbij aan huisvesting, vogelmijten, voetzoollaesies, pikkerij/kannibalisme en borstbeenbeschadigingen. Het resultaat van KipKompas betreft een hexagram met zes categorieën, met een score van 1 (slecht) tot 5 (uitstekend). Deze scores zijn gebaseerd op een algoritme wat ook de impact op dierwelzijn meeweegt. Om de diverse welzijnsaspecten te meten gebruikt KipKompas methoden uit wetenschappelijke publicaties (zoals verschenen uit de pijplijn van het Welfare Quality® Project), die op de achtergrond in rekenmodules zijn verwerkt. Met de resultaten kunnen in de meeste gevallen concrete adviezen worden gegeven om welzijn te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld installatie van ladders en plateaus de leghennen helpen makkelijker in het volière systemen te navigeren, wat het risico op borstbeenafwijkingen verkleint.

KipKompas wordt vier keer per koppel uitgevoerd. Hierdoor worden knelpunten inzichtelijk in verschillende fase van de legronde en wordt de mogelijkheid gecreëerd om het welzijn van leghennen te verbeteren.

Hexagram waarin de score op de 6 categorieën wordt weergegeven.